Zgłoszenie członkostwa w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji

 1. § 1.
  Organizator Koalicji

  1. Organizatorem akcji „Koalicja na rzecz Przyjaznej Rekrutacji” (dalej: „Koalicja”) jest spółka eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000282554, posiadająca numer NIP: 5272541511 (dalej: „Organizator”).
  2. Niniejszy regulamin określa zasady, cel oraz warunki członkostwa w Koalicji (dalej: „Regulamin”).
  3. Do przystąpienia do Koalicji uprawnione są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) oraz organy administracji publicznej (dalej: „Pracodawcy” lub pojedynczo „Pracodawca”).
  4. Uczestnictwo w Koalicji jest dobrowolne i bezpłatne.
  5. Kontakt we wszelkich sprawach związanych z Koalicją jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@erecruiter.pl.
 2. § 2.
  Cel Koalicji

  1. Koalicja ma na celu promowanie dobrych praktyk w rekrutacji poprzez nawiązanie bliskiej współpracy Organizatora z Pracodawcami, którzy przystąpią do Koalicji na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Poprzez „dobre praktyki w rekrutacji” rozumie się zasady zawarte w stworzonym przez Organizatora Kodeksie Dobrych Praktyk w Rekrutacji (dalej: „Kodeks”), który został zamieszczony na stronie internetowej www.przyjaznarekrutacja.pl (dalej: „Strona Internetowa Koalicji”).
 3. § 3.
  Przystąpienie do Koalicji

  1. Warunkiem przystąpienia przez Pracodawcę do Koalicji jest:
   1. zgłoszenie chęci udziału w Koalicji przez Pracodawcę poprzez wypełnienie deklaracji on-line dostępnej na Stronie Internetowej Koalicji wraz z dokonaniem akceptacji Regulaminu (dalej: „Deklaracja”), następnie wydrukowanie wypełnionej Deklaracji z załączonym Regulaminem, podpisanie ich przez osoby upoważnione do reprezentowania Pracodawcy oraz przesłanie oryginałów podpisanych dokumentów listem na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
   2. udzielenie przez Pracodawcę na rzecz Organizatora na Czas Trwania Członkostwa danego Pracodawcy (o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu) niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie ze znaku towarowego Pracodawcy – w zakresie umieszczania go na Stronie Internetowej Koalicji;
  2. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu członka Koalicji jest łączne spełnienie przez Pracodawcę wszystkich warunków, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz przesłanie przez Organizatora do Pracodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany w Deklaracji adres poczty elektronicznej - decyzji o przyznaniu Pracodawcy statusu członka Koalicji (dalej: „Członkostwo w Koalicji”).
  3. Członkostwo w Koalicji trwa od dnia otrzymania przez danego Pracodawcę od Organizatora decyzji o przyznaniu statusu członka Koalicji do dnia Wygaśnięcia Członkostwa, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu lub do Dnia Wykluczenia z Koalicji, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu (dalej: „Czas Trwania Członkostwa”).
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Pracodawcy Członkostwa w Koalicji m. in. w przypadku powzięcia przez niego wątpliwości co do przestrzegania przez danego Pracodawcę zasad Kodeksu i postanowień Regulaminu.
  5. Zgłoszenie przez Pracodawcę chęci udziału w Koalicji zgodnie z uts. 1.1. niniejszego paragrafu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Pracodawcy do przestrzegania zasad Kodeksu.
  6. W celu realizacji ust. 1.2. niniejszego paragrafu Pracodawca zobowiązany będzie do przesłania Organizatorowi swojego znaku towarowego w formie elektronicznej na adres kontakt@erecruiter.pl. Przesłanie znaku towarowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest równoznaczne z oświadczeniem Pracodawcy o posiadaniu wszelkich praw do tego znaku towarowego oraz do udzielenia na rzecz Organizatora licencji w zakresie, o którym mowa w Regulaminie.
 4. § 4.
  Członkostwo w Koalicji

  1. Członkostwo w Koalicji przez Czas Trwania Członkostwa uprawnia Pracodawcę do powoływania się na członkostwo w Koalicji poprzez zamieszczanie znaku towarowego „Przyjazna Rekrutacja” (dalej: „Logotyp Koalicji”) na stronach internetowych danego Pracodawcy, w materiałach promocyjnych oraz w treści ogłoszeń rekrutacyjnych.
  2. W celu realizacji postanowienia ust. 1. niniejszego paragrafu Organizator udzieli Członkowi Koalicji na Czas Trwania Członkostwa niewyłącznej i bezpłatnej licencji na korzystanie z Logotypu Koalicji - w zakresie określonym w ust. 1 powyżej.
  3. Organizator udostępni Logotyp Koalicji w formie elektronicznej poprzez przesłanie go na wskazany w Deklaracji adres e-mail Pracodawcy.
  4. Członek Koalicji zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał Logotypu Koalicji na stronach internetowych zawierających treści erotyczne, pornograficzne, rasistowskie, wulgarne, zniesławiające lub obraźliwe, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Organizatora.
  5. Organizator nie odpowiada wobec podmiotów trzecich za przestrzeganie przez Członka Koalicji zasad zawartych w Kodeksie i Regulaminie. Członek Koalicji ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich popełnione przy lub w związku z naruszeniem postanowień Kodeksu lub Regulaminu.
 5. § 5.
  Czas trwania Członkostwa w Koalicji

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Członka z Koalicji w przypadku:
   1. rażącego naruszenia przez Członka postanowień Regulaminu,
   2. naruszenia przez Członka postanowienia § 4 ust. 4 Regulaminu,
   3. rażącego naruszenia przez Członka postanowień Kodeksu.
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Organizator poinformuje o wykluczeniu Członka z Koalicji poprzez przesłanie na podany w Deklaracji adres listu zawierającego decyzję o wykluczeniu z Koalicji. Dniem wykluczenia z Koalicji i utraty statusu Członka Koalicji jest dzień otrzymania przez Członka decyzji Organizatora o wykluczeniu z Koalicji (dalej: „Dzień Wykluczenia z Koalicji”).
  3. Członek ma prawo do wystąpienia z Koalicji w każdym czasie bez podawania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu o tym Organizatora. Informacja o wystąpieniu z Koalicji wymaga wysłania przez Członka listu na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Dniem ustania Członkostwa w Koalicji jest dzień, w którym Organizator otrzyma wiadomość Członka o wystąpieniu z Koalicji (dalej: „Dzień Wygaśnięcia Członkostwa”).
  4. W Dniu Wykluczenia z Koalicji lub w Dniu Wygaśnięcia Członkostwa Pracodawca traci prawo do powoływania się na Członkostwo w Koalicji oraz traci uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
  5. W terminie 7 (siedmiu) dni od Dnia Wykluczenia z Koalicji lub od Dnia Wygaśnięcia Członkostwa Organizator usunie ze Strony Internetowej Koalicji wszelkie informacje na temat danego Pracodawcy oraz jego znak towarowy.
 6. § 6.
  Ochrona danych osobowych

  1. Spółka eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51 jest administratorem danych osobowych przedstawiciela Pracodawcy, który dokonał czynności o jakich mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (dalej „Podmiot Danych”).
  2. Podmiot Danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z Członkostwem w Koalicji a ich podanie jest obowiązkowe, tj. niezbędne dla realizacji postanowień Regulaminu.
  3. W razie wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe są również przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 7. § 7.
  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej Koalicji.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. W razie zmiany Regulaminu Organizator zobowiązuje się do poinformowania Członka o wprowadzonych zmianach poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej podany w Deklaracji lub poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej Koalicji.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Koalicji w każdym czasie bez podawania przyczyny.
  4. Organizator nie ponosi ewentualnych kosztów związanych z Członkostwem w Koalicji.
  5. Członkostwa w Koalicji, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
  6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy obowiązującego prawa.
  7. Wszelkie spory odnoszące się i wynikające z Członkostwa w Koalicji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2013 r.

Osoba kontaktowa
Tel.

Akceptuję Regulamin

…………………………………………
Data

…………………………………………
Nazwa firmy

…………………………………………
podpis (osób) osoby upoważnionej do reprezentacji